Wednesday, February 12, 2014

Antivax nevidí les pre stromy

Anglicky/English

Jeden z najpoužívanejších argumentov antivaxu je:

Imunitný systém je ako Th1/Th2 hojdačka (1, 2, 3). Očkovanie jednostranne stimuluje Th2 zložku imunity a oslabuje Th1 zložku, a preto očkovanie oslabuje imunitu, spôsobuje alergie, autoimunitné choroby a rakovinu (1, 2, 3, 4). 

Tieto argumenty vychádzajú z Th1/Th2 modelu imunity (5), ktorý vznikol na základe pokusov na myšiach v 80-tych rokoch minulého storočia. Ďalšími pokusmi na myšiach a štúdiami s ľuďmi sa tento jednoduchý model skomplikoval  natoľko, že je už bežne označovaný ako Th1/Th2 paradigma (6, 7, 8, 9). Slovo paradigma nám krásne vysvetlila Eleková v Meduňke (10) a nezabudla pri tom obviniť všetkých lekárov, že žijú v starých paradigmách preto, lebo nepoužívajú šarlatánske metódy ako ona. Paradoxne ona sama žije v jednej, 30 rokov starej, Th1/Th2 paradigme, ktorú používa na manipulovanie más (3).

Podľa Th1/Th2 teórie  je človek zdravý vtedy, keď je Th1 a Th2 zložka imunity v rovnováhe. Ak dôjde k posunutiu tejto rovnováhy k Th1, môžu vzniknúť autoimunitné choroby, a ak dominuje Th2 odpoveď, môžu vzniknúť alergie.

Od 80-tych rokov sa však postupne objavili ďalšie významné typy lymfocytov ako napr. Th9, Th17, Th22, Tfh  a mnohé ďalšie, ktoré poznáme alebo ešte nepoznáme – a preto aj obrázok hore napravo je zavádzajúci, ale aspoň menej než obrázok antivax modelu imunity. A aby to nebolo také jednoduché, jednotlivé subtypy lymfocytov  môžu meniť svoj profil (tzv. plasticita, 12). Veľmi dôležitými sú aj regulačné T-lymfocyty (tzv. Tregy, 13), ktoré významným spôsobom regulujú imunitnú odpoveď (74).

Jeden antigén je rozpoznaný len malou časťou z celkového obrovského rezervoáru T-lymfocytov, ktoré sa tak aktivujú (tzv. klonálna selekcia, 14), a preto sa žiadna Th1/Th2 hojdačka imunitného systému ako celku po očkovaní nekoná. A rovnako sa nekoná ani vykoľajenie celého imunitného systému hliníkom tak, ako to hlása rakúsky žurnalista, antivaxer Bert Ehgartner (16) v obľúbenom antivax videu (15). 


„Očkovanie jednostranne stimuluje Th2 zložku imunity a oslabuje Th1 zložku“: 

Podľa Th1/Th2 paradigmy, Th1 potláča Th2 zložku prostredníctvom interferónu gama (IFNgama) a naopak, Th2 potláča Th1 zložku pomocou interleukínu 4 a 10 (IL4, IL10). Tento antagonizmus však nie je absolútny, pretože Th1 produkuje aj IL2, ktorý má stimulačný účinok pre viacero lymfocytov (aj Th1, aj Th2) (25 - viz dole). Sú popísané aj iné mechanizmy spolupráce (6).

Ani tvrdenie typu Th2 = protilátky nie je úplne presné. Th2 lymfocyty podporujú tvorbu IgG4, IgA a IgE protilátok, Th1 lymfocyty zase IgG1 (75). Protilátky naviazané na antigén (tzv. opsonizácia) sa môžu pripojiť svojím Fc koncom na Fc-gama receptory fagocytov, čo pomáha Th1 imunite v boji proti opuzdreným (enkapsulovaným) baktériám ako napr. hemofilus, pneumokok alebo meningokok.

Už z toho čo som napísal je jasné, že serologické štúdie (protilátky) nám nehovoria len o Th2 imunite, ale aj o Th1 imunite. Navyše v praxi sa robia serologické štúdie najmä kvôli tomu, že je to jednoduchšie a lacnejšie než stanovenie aktivity buniek Th1 zložky imunity. Niektoré štúdie sa však robia aj na to a dokázali, že očkovanie stimuluje nielen Th2 ale aj Th1 imunitu (26, 76). 


Alergie: 

Na rozvoji alergií sa môže podieľať okrem Th2 zložky imunity aj Th1, Th9, Th17, Th22 zložka, ďalej tzv. ILC bunky, medzi ktoré patria aj NK bunky (17, 20, 21, 22, 23), a významnú úlohu majú Tregy (18, 19). Tak môžeme napríklad astmu rozdeliť na Th2 podmienenú (väčšina), ktorá je typicky mierna alebo stredne ťažká a dobre reaguje na liečbu, a na Th2 nepodmienenú (menšina), ktorá je ťažká a zle reaguje na bežnú liečbu (21, 22). Pre akútne formy atopického ekzému je typická Th2 složka imunity, u chronických foriem prevažuje Th1, Th17 a Th22 imunita (23).

Väčšina štúdií nedokázala vzťah očkovania a alergií (27, 28), od spojitosti očkovania a alergií sa dokonca dištancovali aj homeopati na základe dostupných epidemiologických štúdií (30) a existujú aj štúdie, ktoré hovoria o protektívnom vplyve očkovania na alergie (29, 42). V antivaxeroch čítaním tohto riadku už asi vrie žlč, ale je to tak a nie je to cherry-pick, pretože aj antigény-alergény naviazané na hliníkové adjuvans sa používajú na kauzálnu liečbu (zatiaľ čo Elekovej homeopatia nie je ani kauzálna a ani liečba) indikovaných prípadov alergií. Volá sa to subkutánna alergénová imunoterapia (31, 32, 33, 36). Je mnoho štúdií, aj dvojito slepých placebom kontrolovaných, ktoré dokazujú jej účinnosť (napr. 37, 36) a aj bezpečnosť (napr. 38). Najzávažnejším nežiaducim účinkom je anafylaktický šok, ktorý sa z princípu tejto metódy vyskytuje častejšie ako u očkovania, ale napriek tomu vzácne, ak sa táto metóda prevádza lege artis (33). Kvôli nevzdelanosti antivaxerov je táto terapia často z ich strany napádaná, pretože nevedia, že to nie je to isté ako očkovanie (40). Svedčí o tom aj to, že antivax už viac-krát použili príklady nežiaducich účinkov alergénovej imunoterapie ako tvrdenie, že očkovanie je zlé a zabíja (39). Najpodstatnejší rozdiel je v tom, že u alergénovej imunoterapie sa podáva alergén, spočiatku v malých a neskôr v postupne sa zvyšujúcich dávkach. Schéma podávania je iná ako u očkovacieho kalendára „klasického“ očkovania (33). Alergénová imunoterapia patrí do terciárnej prevencie, očkovanie do primárnej (40). Mechanizmov pôsobenia je viac, medzi nimi aj pôsobenie na Th1 bunky a Tregy. Aluminium sa používa len v niektorých prípravkoch a má depotnú funkciu (33). 


Autoimunita: 

Na začiatok spomeniem, že autoimunita je v malom rozsahu dobrá a vyskytuje sa u každého z nás každý deň. Podieľa sa napríklad na odstraňovaní starých a poškodených buniek alebo nádorových buniek (41). O autoimunitnej chorobe hovoríme vtedy, ak autoimunnitná reakcia vedie k poškodeniu tkaniva. V tele máme aj viacero mechanizmov tolerancie, to znamená mechanizmov, ktoré bránia autoimunite, a ktoré zlyhávajú, keď vzniká autoimunitná choroba.

Podľa Th1/Th2 paradigmy sú autoimunitné choroby väčšinou spôsobené prevažujúcou Th1 zložkou (viz tabuľka 1 - 43). Tu je zaujímavé sledovať kroky antivaxu. Fillo sa drží paradigmy a tvrdí, že očkovanie má na svedomí (menšinovú) skupinu autoimunít s Th2 dominanciou (4), ako napr. SLE. Avšak ani u SLE to nie je čiernobiele (44, 45). Eleková tvrdí, že očkovanie spôsobuje autoimunity paušálne, Th1 alebo Th2, to je jedno, hlavne, že za to môžu vakcíny. 

Veď nejaký mechanizmus sa už nájde. A aj sa našiel v článku (43) od nášho starého známeho dua Lucije Tomljenovic a Chrisa Shawa (46). Ako mechanizmus udávajú napr. kontaminácie vakcín lipopolysacharidom (LPS). Ako hypotéza môže byť...

Vakcíny môžu vzácne spôsobiť autoimunitné ochorenia. Napríklad GBS po vakcíne proti prasacej chrípke v roku 1976 alebo ITP po MMR-ke (48, 49). Samotné infekčné choroby sú však väčším rizikovým faktorom pre rozvoj autoimunitných chorôb ako očkovanie, napr. GBS (50) a napr. infekčné choroby ako osýpky, mumps atď. môžu byť rizikovým faktorom pre rozvoj diabetu typu 1 (DM1) (51, 52, 54). Väčšina štúdií nepotvrdila súvislosť očkovania s DM1 (53), sklerózou multiplex alebo IBD (49, 28).

Ešte podotknem, že autoprotilátky sa nerovná autoimunitná choroba. Autoprotilátky môžu mať aj zdraví a chorí ich nemusia mať. Väčšinou slúžia na podporu diagnózy danej choroby a pri tom sa ani nemusia uplatňovať pri jej etiopatogenézii. Napr. u Hashimotovej tyreoiditídy sa protilátky stanovujú, ale pri rozvoji tejto choroby sú dôležité najmä autoreaktívne T-lymfocyty a nie stanovované autoprotilátky (55 - viz dole). 


Rakovina: 

V boji proti rakovine sa uplatňuje najmä Th1, ale aj Th2 imunita (58, 59 - viz dole), Th2 napr. prostredníctvom ADCC (56) alebo aktivácie komplementu (57). To, že rakovinu spôsobuje oslabená Th1 zložka imunity si okrem Filla (4) mysleli aj vedci, a preto odskúšali napr. IFNalpha alebo BCG vakcínu v terapii nádorov. IFNalpha sa ujal napr. u hairy-cell leukémie alebo u Kaposiho sarkómu u ľudí s AIDS, IFNgama sa neukázal ako dostatočne efektívny sa nepoužíva kvôli jeho nežiaducim účinkom (60). BCG vakcína je čiastočne úspešná u karcinómu močového mechúra (61, 55 - viz dole).

To, že vakcíny spôsobujú rakovinu je zatiaľ len nepotvrdená hypotéza, ale zaujímavé výsledky prinášajú štúdie o opačnej už ani nie hypotéze – očkovanie proti HPV v prevencii rakoviny krčka maternice a očkovanie proti HBV v prevencii hepatocelulárneho karcinómu.

HPV vakcína je účinná proti infekcii najčastejšími a najpatogénnejšími typmi HPV víru, genitálnym bradaviciam a prekancerózam CIN, VIN, VaIN a iným (34, 35, 62, 63, 64, 65, 66). Keďže CIN je prekancerózou rakoviny krčka maternice, očakáva sa znížená incidencia tejto rakoviny v ďalších rokoch, na výsledky štúdií si musíme pochopiteľne počkať.

Prechod hepatitídy B získanej v dospelosti do chronického štádia je relatívne vzácny (5% prípadov), ale je častý u detí do 5 rokov (30-50%), u detí do 1 roka dokonca 90% prípadov. Asi 20% ľudí s chronickou hepatitídou B zomrie predčasne kvôli cirhóze alebo hepatocelulárnemu karcinómu (67, 68). Očkovanie v niektorých krajinách s vysokou incidenciou hepatitídy B významne znížilo nielen výskyt tejto choroby, ale aj jej komplikácií – cirhózy a hepatocelulárneho karcinómu (69, 70, 71, 72).

Napriek tomu, že celý článok je o nabúraní Th1/Th2 paradigmy na základe znalostí, ktoré sa na ňu nabalili od jej vzniku, nie je mojím cieľom úplne ju zdiskreditovať. Cieľom článku je poukázať na to, že vodcovia antivaxu zneužívajú a prekrúcajú podľa vlastných potrieb tento primitívny model bez ohľadu  na nové poznatky, a tak manipulujú s ich vstúpencami, ktorí sú zaslepení touto paradigmou, a preto nevidia les pre stromy.

Reakcia prof. Buca na článok:
„Určite ste už prešli skúškou z nášho predmetu, lebo ste napísali veľmi pekný článok a poznatky v ňom zodpovedajú pravde, tak ako to učíme, resp. ako sa to možno dočítať o.i. aj v mojich učebniciach imunológie. Napísal som Vám pár pripomienok, bolo by vhodné ich zobrať do úvahy.“

Pripomienky:

„V boji proti rakovine sa uplatňuje najmä Th1, ale aj Th2 imunita“ –  treba spresniť, sú to predovšetkým NK a NKT-bunky, cytotoxické T-lymfocyty, ADCC; Th1-lymfocyty sú dôležité tým, že svojou produkciu IL-2 uvedené bunky aktivujú.

„IFN gama sa neukázal ako dostatočne efektívny“ – opraviť, on by efektívny bol, ale navodil by množstvo nežiaducich účinkov, a preto sa nesmie podávať.


Obsah blogu

Zdroje: 

1. Peter Tuhársky (od 37:55)
http://archive.slobodnyvysielac.sk/2013-02-05_20-59_informacna-vojna.mp3 

2. Peter Tuhársky (strana 7 dole, časť 3.1. Selektívna stimulácia)
http://rizikaockovania.sk/dok/Aktualne_poznatky_o_hliniku_v_ulohe_vakcinoveho_adjuvantu.pdf 

3. Iva Vranská-Rojková, Ludmila Eleková (Eleková od 1:14)
http://www.youtube.com/watch?v=caFGqjlvSxg 

4. Marián Fillo (1.-3. slide)
25. Hořejší a kol.: Základy imunologie, 4. vydání. 2009
55. Litzman a kol.: Základy vyšetření v klinické imunologii. 2007
59. Robins et al.: Cancer immunology. 2001
73. Jeseňák a kol.: Očkovanie v špeciálnych situáciách. 2013
75. http://en.wikipedia.org/wiki/Immunoglobulin_class_switching 
76. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15977969
   

13.2. 2014, Honey badger

No comments:

Post a Comment